algemene voorwaarden

Algemeen:

Susan Kindercoaching is opgericht door Susan Soeters gevestigd in Zuidland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het kenmerk 75362740. Susan Kindercoaching richt zich op ouders en hun kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.

 

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Susan Kindercoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

Toestemming begeleiding:

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Susan Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Vertrouwelijkheid:

Susan Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Susan Kindercoaching is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

 

Aansprakelijkheid:

Het advies en de begeleiding van Susan Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind en zijn ouders zullen zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Susan Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Susan Kindercoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Susan Kindercoaching Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Susan Kindercoaching u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Klachtenregeling:

Susan Kindercoaching is een zelfstandige praktijk. Susan zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers toch niet tevreden zijn.
Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met Susan kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leveren dan zullen externe partijen ingezet kunnen worden.

 

Regels rond een afspraak voor kinderen:

De ouder is aanwezig tijdens de de coaching-sessie. In overleg met ouder en kind kan het voorkomen dat de ouder er niet bij is. De ouder dient dan telefonisch bereikbaar te zijn. Er zal een tussen evaluatie en indien nodig een eindgesprek plaatsvinden. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

 

Verhindering:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een bericht sturen.

 

Tarieven:

Het tarief bedraagt €60 per afspraak. Alle bedragen zijn  BTW vrij. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

Betalingsvoorwaarden:

Voor de betaling ontvangt u een factuur en/of een zakelijk betaalverzoek via Whatssapp. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Susan Kindercoaching t.n.v. Susan Soeters IBAN NL51RAB00347970729 onvermelding van factuurnummer en datum.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Susan Kindercoaching een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Susan Kindercoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten,
€ 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Susan Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Susan Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

© Susan Kindercoaching februari 2020